Kunskapens infrastrukturer

Kunskapens infrastrukturer

Vår förståelse av infrastruktur bygger på en bred definition av begreppet, där förändrade infrastrukturer innefattar teknisk utveckling så väl som omförhandlade metoder och relationer. Vi är särskilt intresserade av de sociala konsekvenserna som dessa snabba och omfattande tekniska omvandlingar får. 

Gruppens forskning tar sin utgångspunkt i traditionella biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningar som kunskapsorganisation, dokumentstudier, informationssökning, vetenskaplig kommunikation och bibliometri. Samtidigt innefattar vår forskningsagenda en bredare uppsättning frågor kring hur information och dokument produceras, indexeras, sorteras, omvandlas, sprids och utvärderas. Traditionella tillvägagångssätt som bibliografiskt arbete, klassificering och indexering kompletteras därför med maskinell textanalys, storskaliga visualiseringsverktyg, maskininlärning, distant reading och semantisk analys. Flera projekt gör även bruk av de perspektiv och metoder som återfinns i närliggande fält som medieforskning och digital humaniora.

Aktuella forskningsprojekt fokuserar bland annat på hur format och genrer förändras när traditionella publiceringsformer utmanas. Ett exempel är hur e-böcker och ljudböcker kommit att i grunden förändra hur litteratur produceras, läses och används. Liknande frågor kan ställas i relation till den pågående digitaliseringen av kulturarvssamlingar. Betydande forskning inom KIR undersöker också hur den vetenskapliga kommunikationen utvecklas där övergången till ett öppet vetenskapssystem är av särskilt intresse. 

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare