Kundvagnar

Hållbara livsmedelsplattformar: Att möjliggöra hållbara matpraktiker genom sociotekniska innovationer (PLATEFORMS)

Hållbara livsmedelsplattformar: Att möjliggöra hållbara matpraktiker genom sociotekniska innovationer (PLATEFORMS)

Med senare års tekniska utveckling har nya lösningar för livsmedelsförsörjning utvecklats. Dessa innovativa plattformar för distribution av livsmedel beskrivs ofta som möjliga verktyg att påverka hushållen i en riktning mot hållbara konsumtionspraktiker och hållbar konsumtion av mat. Idag vet vi emellertid lite om vilken potential dessa plattformar har och om de kan användas för att främja hållbar konsumtion av mat i större skala.

Det övergripande syftet för projektet PLATEFORMS är att generera fördjupad kunskap om hur hållbar konsumtion av mat kan underlättas genom socioteknisk utveckling av livsmedelsplattformar samt att sprida kunskap om goda exempel till nytta för utveckling och drift av plattformar för livsmedelsdistribution och för myndigheter och intresseorganisationer.

Metodologiskt och teoretiskt är projektet positionerat mellan ett individualistiskt perspektiv som fokuserar på att förändra individuella konsumenters beteende, och ett strukturell ansats som tenderar att betona betydelsen av makro-aktörer snarare än enskilda konsumenter. Mer specifikt utgår projektet från ett praktikorienterat perspektiv där konsumtion av mat – planering, shopping, förvaring, matlagning, måltider och avfallshantering – ses som resultatet av sociala praktiker snarare än individuella val.

Projektet tar sin utgångspunkt i definitionen av hållbarhet som en mångfacetterad term kopplad till miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella, etiska och hälsorelaterade dimensioner. Projektet beaktar samtliga dimensioner med ett specifikt fokus på hälsa, miljö, jämlikhet, kön och kultur. 

Projektet inleds med en sammanställning av existerande kunskap på området genom en nationell kartläggning av relevant litteratur samt en katalog över plattformar. I ett nästa steg genomförs hushållsstudier där matpraktiker och användningen av livsmedelsplattformar studeras. I ett sista steg genomförs interventioner, en form av standardiserade fältstudier och experiment, som kan appliceras i större omfattning genom faktiska plattformar. Dessa fältstudier och interventioner erbjuder ny kunskap kring vilka faktorer som kan leda till förändringar i konsumenters matpraktiker. Genom att synliggöra och konkretisera hur socio-tekniska innovationer inom livsmedelsdistribution kan förändra konsumtionspraktiker kan projektet erbjuda sektorrelevanta lösningar.

Projektet kommer att främja hållbara livsmedelsval genom samverkan med aktörer som utvecklar och driver plattformar, spridning av akademiska resultat och kommunikation av goda exempel mellan länder och plattformar. I projektet riktas kommunikationen av resultat mot aktörer som driver plattformar, myndigheter och intresseorganisationer. Genom att producera ny kunskap om faktiska strategier för att främja hållbar konsumtion genom livsmedelsplattformar kommer projektet att påverka konsumtionspraktiker och konsumtionsval i större skala.

I projektet ingår projektledare Christian Fuentes från Högskolan i Borås samt Maria Fuentes och Emma Samsioe, Lunds universitet.