De får CVS forskningsstöd

Collage med Högskolan i Borås och foton på Charlotta Thodelius och Tora Nord

Frivilliga insatser med hjälp av appar: om civilsamhällets nya roll i krissituationer

Charlotta Thodelius, universitetslektor i kriminologi vid Akademin för polisiärt arbete, är ansvarig för studien som ska undersöka hur samverkan organiseras mellan blåljusorganisationer och civila vid olika typer av kriser. Det kan handla om allt från eftersökning av försvunna personer, akuta hjärtstopp till masskadehändelser. Mer specifikt är det den samverkan som sker med hjälp av appar eller digitala plattformar som ska undersökas. Charlotta Thodelius berättar mer:

– Forskning inom det här området är viktig, eftersom det är ett ganska nytt sätt att organisera sig frivilligt via appar eller digitala plattformar och fältet är idag relativt outforskat. Det är även en samverkansform som är löst organiserad och temporär eller situationsbunden. Det kan vara svårt att kontrollera vilka personer som larmas ut och vilken kompetens de besitter. Det väcker frågan om legitimitet och kontinuitet. I de här situationerna handlar det om att snabbt kunna skapa förtroende för varandra, något som i praktiken inte alltid är så lätt.

Vilken kunskap hoppas du att studien ska ge?

– Jag hoppas att studien kan bidra med ny kunskap kring hur välfärdssamhället kan ta tillvara medborgares kompetens, utbildning och engagemang på bästa sätt, samt hur civilsamhället kan få legitimitet i samverkan med blåljusorganisationer. Det handlar om att förstå förväntningarna från båda sidor. Vilken kompetens och utbildning behöver frivilliga? Hur ska de lokaliseras rent geografiskt i landet? Och vilka utmaningar finns kopplat till användning av appar och digitala plattformar? De system som finns tillgängliga idag är utvecklade och drivs av vinstdrivande företag, vilket skapar en inbyggd sårbarhet för de offentliga samhällsaktörerna, eftersom dessa inte kan styra vare sig innehåll eller utveckling.

Det nya arbetsmarknadspolitiska landskapet – möjligheter och svårigheter för tvärsektoriell samverkan

Tora Nord, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, ska i sin studie undersöka hur samverkan sker mellan kommuner, privata aktörer och Arbetsförmedlingen. Tora Nord berättar om en omfattande förändring inom arbetsmarknadspolitiken där mer forskning behövs:

– Såväl kommuner som privata aktörer har under de senaste åren fått en mer tongivande roll i svensk arbetsmarknadspolitik då de i samverkan med Arbetsförmedlingen ska säkerställa ett ändamålsenligt stöd till grupper av särskilt sårbara arbetssökande. Detta är en pågående och omfattande förändring av det arbetsmarknadspolitiska landskapet och av förklarliga skäl underforskat. Trots att tvärsektoriell samverkan ofta lyfts fram som en lösning på olika välfärdsproblem så visar forskning att det finns utmaningar med sådan samverkan. Det är därför viktigt att närmare undersöka kommuners och privata aktörers strategier för att överbrygga eventuella svårigheter och hur de kan dra nytta av tvärsektoriell samverkan.

Vad vill ni åstadkomma med studien?

– Vi hoppas kunna visa på goda exempel, men även utmaningar som måste lösas på kort och lång sikt. Framförallt hoppas vi att vår forskning ska kunna bidra med kunskap som kan förbättra samverkanspraktiker och i förlängningen skapa mer träffsäkra lösningar för gruppen arbetssökande.

Projektet är ett högskoleövergripande samarbete mellan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Studien genomförs tillsammans med Mattias Bengtsson, docent i sociologi vid Göteborgs universitet.

Om CVS forskningsstöd

CVS är ett forskningscentrum för samtidens välfärdsfrågor. Verksamheten är tvärvetenskaplig, högskoleövergripande och sker i samarbete med externa aktörer. Med särskilt fokus på styrning, organisering och ledning analyseras aktuella utmaningar och möjligheter som välfärdssamhället står inför.

För att samla spetskompetens inom verksamhetsområdet utlyser CVS varje år i mars ett forskningsstöd omfattande 500 000 kronor, inklusive overheadkostnader. Syftet med dessa medel är att ge forskare vid Högskolan i Borås möjlighet att utföra en avgränsad forskningsuppgift inom ramen för något av CVS tre fokusområden. Projekten kommer att knytas till CVS forskarmiljö och de forskar-workshops som pågår, med syfte att skapa en stark profil inom välfärdsforskning (välfärdssamhället och välfärdens förändring).

Läs mer

Centrum för välfärdsstudier (CVS)
Charlotta Thodelius
Tora Nord