Uppdaterade regler för utbildningsplaner och kursplaner

– Reglerna uppdateras utifrån erhållna erfarenheter från utvecklingen av nya program samt revideringar av befintliga program har varit en viktig källa och utgångspunkt för denna revidering. Även de interna riktlinjerna för hur kursplaner ska utformas behöver en uppdatering, förklarar Johan Drotz, utbildningssamordnare på Utbildningsstöd.

Tydligare skrivningar för utbildningsplanerna

Utgångspunkten för arbetet har varit att genom tydligare skrivningar åskådliggöra utbildningsplanens syfte som styrande dokument, informationsbärare och verktyg för programansvariga att för kollegiet och studenterna tydliggöra programmens uppläggning och ämnesmässiga progression. Anpassning av administrativa rutiner i reglerna har i första hand utgått från hittills gällande praktik och gjorda observationer över tid.

– Jämfört med högskolans kursplaner bedöms utbildningsplanerna i dag vara mer hållbara över tid och innehåller sällan detaljerad information som gör att dessa behöver uppdateras löpande. Övergripande information om programmet och dess uppläggning ska framgå av utbildningsplanen. Målsättningen är att högskolans utbildningsplaner kvalitetsutvecklas innehållsmässigt och blir informationsbärande för både kollegium och studentgrupp, förklarar Johan Drotz.

Tydlighet kring lokala regler och rutiner för kursplaner

Utgångspunkten för arbetet har varit att genom tydligare skrivningar åskådliggöra vilka lokala regler, det vill säga rutiner, som finns samt krav som ställs avseende innehållet under de rubriker som utgör kursplanen. Anpassning av administrativa rutinerna har i första utgått från idag gällande praktik.

– Fokus för arbetet har varit att vidareutveckla avsnitten kring kursers mål, innehåll, examination och litteratur. Uppdateringarna har gjorts utifrån ambitionen att högskolans kursplaner ska bli mer hållbara över tid, alltså att de inte ska innehålla information eller detaljer som försvårar förändringar av kursens genomförande, vilket i sin tur skapar onödigt administrativt arbete, förklarar Johan Drotz.

Reglerna ska alltså förtydliga gränsdragningen för vad som faktiskt hör hemma i kursplanen och vad som kan kompletteras i en studiehandledning eller motsvarande.

Från då gäller beslutet

Viktigt att notera är att förändringarna inte innebär att högskolans utbildningsplaner eller kursplaner behöver uppdateras omedelbart, utan kan implementeras successivt och i den takt som verksamheten i normalfallet vidareutvecklar program och kurser. De reviderade reglerna implementeras alltså successivt när nya kurs- och utbildningsplaner beslutas och när befintliga kurs- och utbildningsplaner revideras.

Kurs- och utbildningsplaner med kopplade kurs/programtillfällen med start höstterminen 2028 förutsätts följa dessa reviderade regler.

Läs mer

Läs mer om de uppdaterade reglerna

De nya reglerna ersätter de styrdokument som gäller i dag.

Rektors beslut fattades 29 april. Dnr 151-24 och 152-24