Utbildningsrelaterat

Avtal – medieproduktion

Examinatorslistor

Examinatorslistorna publiceras på studentwebben och finns även tillgängliga på G:/utbildning.

Kursplaner

Gemensamma dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan i Borås 

Riktlinjer för samband mellan forskning och utbildning vid Högskolan i Borås (pdf)

För beredning och fastställande se programråd.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen för Polisprogrammet fastställs av Polismyndigheten.

Fastställda kurs- och utbildningsplaner finns på:

Kursrapporter och programrapporter (utvärdering)

Läggs på Canvas-sidan för Kursrapporter. På programtorget lägger Kommunikation en länk till samlingssidan.

Kursutlägg – blockschema (tidigare kallat "Ormen")

Övergripande samt terminsspecifika blockscheman finns tillgängliga på G:\A4-Utbildning\Blockscheman

Lärandestrategi

Riktlinjer för rättssäker examination

I enlighet med Polismyndighetens Tilläggsbeslut till Utbildningsplan för Polisprogrammet (Dnr A184.768/2019) är antalet provtillfällen som erbjuds en student för att få godkänt resultat på hel kurs eller del av kurs begränsat till sex (6) tillfällen.

Handläggningen av studentärenden avseende antalet examinationstillfällen hanteras av Polismyndigheten.

Varje examination erbjuds vid sex (6) tillfällen. Inom ramen för kursen erbjuds en ordinarie examination och två omexaminationer, om inte något annat framgår av kursplanen. Detta gäller även för kurser som upphör.

Läs mer om högskolans generella riktlinjer för rättssäker examination

Terminstider

Ta del av högskolans övergripande terminstider