Energibesparing vid högskolan

Samverkansavtal med fastighetsägarna för hållbar utveckling

Högskolan har sedan några år tillbaka samverkansavtal för hållbar utveckling med de största fastighetsägarna av våra lokaler, och energibesparande åtgärder är en av de hållbarhetsfrågor som det arbetas med löpande. Exempelvis har ljuskällor successivt bytts ut till ledbelysning, närvarostyrd belysning har monterats och frågor kring värme, kyla och ventilation diskuteras.

Campusvandringar görs löpande för att hitta ytterligare förbättringsområden.
2023 installerade Kanico, fastighetsägare i området Simonsland, ytterligare 2100 kvm solceller på taket i Simonsland, utöver de 770 kvm som finns sedan 2012. Under 2023 genererade dessa solceller 460 000 kWh förnybar el. 

Nytt samverkansavtal kommer att tas fram tillsammans med Castellum under våren 2024.

Uppdrag att vidta åtgärder för energibesparing

En så kallad nattvandring på campus för att hitta energitjuvar var inom ramen för samverkansavtalet med fastighetsägarna redan inplanerad, då regeringen på grund av det då rådande energiläget 2022, gav alla myndigheter i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder. September 2018 sattes som ett referensvärde av elanvändningen.

Högskolans egen målbild blev denna period att minska energiförbrukningen med tio procent jämfört med referensvärdet. Totalt så nåddes under perioden en besparing med ett medelvärde av -6% kWh fram till april 2023 jämfört med referensåret 2018. 

Läs mer om energibesparingsåtgärderna från regeringsuppdraget oktober 2022 fram till april 2023 samt för det fortsatta arbetet med besparingsåtgärder och statistik år för år 

Besparing över tid

– Den typ av åtgärder som gjordes under 2022–2023, såsom driftoptimeringar på belysning och ventilation utanför kontorstid, fastighetsägares byte av armaturer till moderna LED-armaturer, med mera, gör att energibesparingen håller i sig över tid. Mätningar visar att besparingen håller sig kvar på denna nivå och kan märkas under hela 2023, berättar Patrik Andersson, fastighetsutvecklare på Campus och hållbarhet.

Elektriker är med i arbetet med optimeringarna runt om på högskolan och ytterligare campusvandring genomfördes under 2023 för att hitta energitjuvar tillsammans med fastighetsägare och Campus och hållbarhet. 

Följ redovisningen av energibesparingen

EU-direktiv 2025 – större krav på energibesparing till 2030

Ambitiösare mål ställs från 2025 och offentlig sektor får högre energibesparingskrav och offentlig sektor pekas ut som föregångare. Effektiviseringsdirektivet, 2025, om minskad elanvändning innebär en minskning om 1,9% per år fram till 2030. Utredning pågår och referensår kan möjligen bli 2018. Nyckeltal finns ej klart. 

Energimyndigheten har informerat om regeringens uppdrag om EU:s mål 2030 där myndigheter ”går före” och på högskolan pågår löpande arbete för att hitta ytterligare optimeringar för minskning av elanvändningen.

Sommarstängning av byggnad

Som en del i högskolans klimatarbete för minskade utsläpp planeras ett test med röd zon i byggnaden Sandgärdet under några sommarveckor 2024. 
Blå zon betyder normalläge och Röd zon är en så kallad stoppzon, där ventilation, kyla/värme, belysning påverkas i samtliga hus i Sandgärdet lite olika veckor under sommaren.

Beslut är taget att testet ska genomföras och utvärderas efter sommaren 2024, och om testet faller väl ut, ska man även fortsättningsvis ha sommarstängt i byggnaden (Dnr 026-24). 

Läs nyheten Högskolan inför ”röd zon” – drar ner på ventilation och kyla i sommar (publicerad 2024-02-19)

Workshop för fler idéer

25 mars 2024 hölls en workshop med anställda och studenter på högskolan, de stora fastighetsägarna och Borås Energi och miljö. Flera idéer och förslag och idéer lyftes fram och dessa ska arbetas vidare med för att se vad som tas med i handlingsplanen med aktiviteter inom ramen för samverkansavtalet med fastighetsägare. 

Läs nyheten Hållbarhetsdagar bjöd in till att bidra med nya hållbarhetsidéer (publicerad 2024-04-05)

Högskolans mål för minskad elförbrukning

Målet för 2024–2030 är att spara energi med 2,5 procent  årligen från referensåret 2019, som anses vara ett normalår.

Vad kan du som medarbetare göra?

Ett första steg är att se över din egen energiförbrukning – kommer du ihåg att släcka lampan på kontoret när du går för dagen? Stänger du av din dator över natten? 

Har du konkreta förslag på vad vi skulle kunna göra för att spara energi på en specifik avdelning eller för hela högskolan? Mejla till Campus och hållbarhet: campusservice@hb.se 

På alla förslag som skickas in görs en uppskattning av den förväntade besparingen och därefter beslutas det vilka förslag som kan genomföras utan att det påverkar verksamheten för mycket.