Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ska vara en dialog mellan medarbetare och närmaste chef. Syftet med utvecklingssamtal är:

  • Att utveckla individ och verksamhet mot verksamhetens mål.
  • Att utveckla samsyn och gott samarbetsklimat
  • Att stärka relationen ledare - medarbetare.
  • Att fånga upp signaler på eventuella risker i arbetsmiljön och tecken på ohälsa.

Bra samtal – chefs och medarbetares ansvar

En förutsättning för ett bra utvecklingssamtal är att både chef och medarbetare kommer förberedda till samtalet. Till hjälp finns ett förberedelsematerial med exempel på frågor som kan diskuteras. Fundera igenom vilka områden/frågor som är viktiga för dig. Vid samtalet diskuteras och fastställs de mål och kompetensutvecklingsinsatser som ska gälla för medarbetaren det kommande året. 

Vem har rätt till utvecklingssamtal?

Alla medarbetare anställda på Högskolan i Borås har rätt att ha utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Tjänstlediga/föräldralediga bör ha ett inplanerat samtal i samband med tillbakagång i arbete. Även medarbetare med tidsbegränsade anställningar under ett år omfattas om någon av parterna finner skäl till det. 

Material till utvecklingssamtal

Högskolan i Borås har ett material för utvecklingssamtal som används på samtliga akademier/enheter. Materialet för utvecklingssamtal består av: