Miljöledningssystemet – rutiner och riktlinjer

Rutiner och riktlinjer används för att ha kontroll över verksamhet där risk finns för avvikelser från policy, mål samt lagar och andra krav. Rutiner och riktlinjer används i den dagliga verksamheten och ska därmed vara enkla att hitta och förstå.

Övergripande ledning

Policy för hållbar utveckling (enligt standarden: ”Miljöpolicy”)

Planera

Upprätta mål, processer.

Mål och handlingsplan för hållbar utveckling (enligt standarden: ”Miljömål”)
Miljöaspekter.
Bindande krav.
Planering av åtgärder.

Genomföra

Införa processerna.

Följa upp

Övervaka.
Mäta.
Utvärdera.

Rapportera.

Förbättra

Vidta åtgärder.

  • Rutin för avvikelsehantering = rutin M23

Hitta dokumenten i miljöledningssystemet, A-Ö