Inköp och upphandling på Högskolan i Borås

Offentlig upphandling påverkar de flesta som arbetar inom offentlig sektor. Behoven av varor och tjänster är stora inom offentlig sektor. År 2021 uppgick de upphandlingspliktiga inköpen till ca 879 miljarder kronor exklusive moms.

För att konkurrensen ska fungera är det viktigt att den offentliga upphandlingen av varor och tjänster går rätt till. Meningen är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

Inköp och upphandling

Förutom att leda arbetet med att förändra upphandlings- och inköpsprocesserna på högskolan så har upphandlarna följande uppdrag:

  • Ge stöd till verksamheter och beställare gällande upphandlings-, inköps- och avtalsfrågor
  • Utbilda och informera
  • Genomföra upphandlingar 
  • Handlägga överprövningsärenden
  • Ge stöd vid leverantörstvister
  • Genomföra årliga spendanalyser
  • Administrera upphandlingssystemet

Hur gör jag?

Vid inköp ska man i första hand undersöka om det redan finns ett ramavtal med någon leverantör för varan eller tjänsten man ska köpa. Finns eget ramavtal eller ramavtal exempelvis från Kammarkollegiet eller annat lärosäte ska dessa avtal alltid användas oavsett inköpsvärdet. Finns ett ramavtal så avropar verksamheten i enlighet med anvisningarna i ramavtalet.

I de fall ramavtal saknas ska högskolans upphandlare kontaktas. Upphandlaren hjälper då till med att genomföra en upphandling.

Värde < 700 000 SEK
Vid behov av varor eller tjänster till ett värde under 700 000 SEK där inga befintliga ramavtal/avtal finns, kan direktupphandlinganvändas.

Värde > 700 000 SEK
Vid behov av varor eller tjänster till ett värde över 700 000 SEK där inga befintliga ramavtal/avtal finns, måste en upphandling göras. Inför den ska  Beställningsformulär för upphandlingfyllas i och skickas in till högskolans upphandlare.

Vi rekommenderar att den här informationen läses innan Beställningsformuläret fylls i. 

Campus och hållbarhet har gjort en checklista.

Kontaktuppgifter till högskolans upphandlare:
Namn: Florina Kurti / Anette Johanqvist
Tel: 033 - 435 42 78 / 033 - 435 44 86
E-post: florina.kurti@hb.se / anette.johanqvist@hb.se

Som ett ytterligare stöd finns flödesschema för inköp/upphandling (pdf).