Språkgranskning

Stöd från högskolan

Högskolan har interna resurser samt ramavtal som kan ge dig stöd med språkgranskning och korrekturläsning.

Vetenskapliga texter

Det finns i många fall resurser eller rutiner inom respektive akademi för språkgranskning. Om du är osäker eller vill veta mer kontakta din forskningshandläggare. Avdelningen Kommunikation kan i vissa fall och i mån av tid genomföra språkgranskning av vetenskapliga texter på engelska eller hänvisa dig till andra anställda på högskolan som kan ha möjlighet att hjälpa dig. Detta sker mot interndebitering. Om inte någon medarbetare på högskolan kan genomföra ditt språkgranskningsuppdrag kan man anlita en extern leverantör. Detta ska ske genom gällande ramavtal.

Övrigt stöd

Korrektur av skyltar, webbsidor m.m. är en del av Kommunikations ordinarie uppdrag, likaså korrekturläsning av doktoranders avhandlingstitlar, baksidestext och abstract/sammanfattning på både svenska och engelska. Kommunikation är också ett stöd om du har allmänna frågor om språkgranskning/korrekturläsning eller ramavtalen för språktjänster.

Ta gärna kontakt med Kommunikation för mer information.

Kammarkollegiets ramavtal

Om inte någon medarbetare på högskolan kan genomföra ditt språkgranskningsuppdrag kan man anlita en extern leverantör, i första hand genom gällande ramavtal, Kammarkollegiets ramavtal. Följ den ordningen som Kammarkollegiets ramavtal anger.

Kammarkollegiets ramavtal för översättning och språktjänster (extern länk).

Kammarkollegiets ramavtal innefattar språkgranskning, översättning, korrekturläsning, undertextning, voice over/ljudpålägg och transkribering.

Förbered ditt språkgranskningsärende inför avrop

Innan du kan beställa språkgranskning från en extern leverantör måste du göra ett så kallat "avrop". Detta betyder att du behöver begära in fyra stycken offerter från Kammarkollegiets upphandlade leverantörer. Observera att avrop till leverantörerna ska skickas med god framförhållning. Krav och kriterier ska vara rimliga utifrån angiven tidsram. När du ska begära in offerter från Kammarkollegiet (d.v.s. avropa) ska följande förberedelser genomföras. 

1. Texten

Färdigställ din text eller åtminstone beskriv texten så utförligt det går (t.ex. rubriken, ämnesområdet, typ av text, ungefärligt ordantal, tidskrift texten ska skickas in till). Information om texten eller i bästa fall själva texten är viktig för att leverantören ska kunna välja en språkgranskare med passande kompetens och erfarenheter. Det går att begära in offerter på en icke-färdigställd text bara man är tydlig med att leverantören kommer att få en färdigställd text vid ett överenskommit datum. Notera att inga redigeringar i texten kan göras efter överenskommit datum. Word-filer är standard.

2. Budget och fakturareferens

Stäm av med din chef/handledare/projektledare angående din budget för språkgranskningsärendet samt vem som ska stå som fakturareferens. Det är viktigt att du stämmer av med din chef/handledare/projektledare både inför avrop och inför slutgiltig beställning.

3. Offertförfrågan

Nedan följer punkter som ska inkluderas i din offertförfrågan. 

  • Nivå. Välj vilken ”nivå” av språkgranskning du önskar. Kolla gärna under ”Nivåer av språkgranskning” för mer information om de olika nivåerna.
  • Variant av engelska. Välj om du önskar brittisk eller amerikansk stavning eller annan variant av engelska (om texten är på engelska).
  • Referenser. Välj om du önskar att språkgranskaren granskar dina referenser och i så fall enligt vilket referenssystem.
  • Track Changes. Välj om du vill att Track Changes används i ditt språkgranskningsärende eller att ändringarna görs direkt i texten.
  • Deadline. Ange när du ska skicka din slutgiltiga text till leverantören samt när du önskar ha tillbaka den språkgranskade texten. Du måste även ange när leverantörerna senast ska inkomma med en offert. Får du offerter efter detta angivna datum får dessa inte antas.
  • Kriterier för val av leverantör.  Specificera på vilka grunder/kriterier en leverantör/offert väljs. Följande kriterier kan anges för valet av leverantör: pris, tidsaspekter, arbetsprov, referenser, erfarenhet, akademisk kompetens inom ditt område, med mera (se Kammarkollegiets vägledningar för en fullständig lista). Bestäm vilket eller vilka kriterier som är viktigast för ditt språkgranskningsärende och rangordna dessa. Minst ett kriterium ska användas.

Läs mer i Kammarkollegiets Vägledning för avrop från ramavtalsområde Översättning och språktjänster som hittas under "Gemensamma dokument" (extern länk).

4. Avrop

När punkterna 1–3 är genomförda kan du avropa (begära in offerter). Skicka samtliga upphandlade leverantörer texten (eller beskrivningen av texten) som ska språkgranskas samt informationen från punkterna 1–3 tillsammans med dina kontaktuppgifter. Var tydlig i din kommunikation med leverantörerna om att det är Kammarkollegiets avtalsområde ”Översättning och språktjänster” som du avropar ifrån.

 Klicka här för att skicka avropsförfrågan till samtliga leverantörer.

5. Meddelande om köp

Efter sista datumet för att få in offerter från samtliga leverantörer har passerat kan du välja leverantör. När du har kommit fram till vem som ska tilldelas uppdraget ska du skyndsamt kommunicera ditt val/beslut till samtliga leverantörer med information om vald leverantör och varför de övriga inte fått uppdraget.

6. Diarieföring

Vid varje inköp ska ett diarienummer tas ut från registratorn. Alla handlingar som skapas inom avropet ska ha samma diarienummer. Mer information om diarieföring hittar du här

7. Direktupphandling

Om inga av leverantörerna i ramavtalet kan leverera ditt språkgranskningsuppdrag efter avrop, kan möjligheten till direktupphandling finnas. Det finns en särskild blankett att använda: Offertmall för direktupphandling av språkgranskning av vetenskapliga texter. Stäm av med din chef innan direktupphandling görs. Läs mer information om Direktupphandling.

Nivåer av språkgranskning