Svensk-engelsk ordlista

För att ta del av en utförligare ordlista i Excel-format, kontakta kommunikation@hb.se.

Ta gärna del av högskolans engelska språkrekommendationer.

Tips! Du kan söka direkt i listan på den här sidan genom att ange Ctrl+F och skriva in dit sökord.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

A

Adjunkt
Lecturer
Administrativ chef   
                 
Director of Administration
Administratör 
Administrator
Akademichef  
Dean of Faculty
Akademichefens ledningsråd
The Dean of Faculty's Advisory Council
Akademicontroller                   
Faculty Controller
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Faculty of Librarianship, Information, Education and IT
Akademin för textil, teknik och ekonomi
Faculty of Textiles, Engineering and Business
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare
Akademin för polisiärt arbete
Faculty of Police Work
Akademiråd
The Faculty Council of...
Akademistöd 
Faculty Support Office
Akademistödschef                    
Director of Faculty Support Office
Akademistödschef, biträdande                       
Assistant Director of Faculty Support Office
Amanuens       
Teaching Assistant
Anställningsutskottet
Academic Appointment Committee
Antagningsfunktionen 
Admissions Office
Arbetsmiljökommitté
Health and Safety Committee
Arkivarie           
Archivist
Arvodist            
Arvodist
Avdelning
Office
Avdelningschef                           
Director
Avtalsjurist      
Legal Counsel

B

Bibliotek
University Library
Bibliotekarie   
Librarian
Biblioteksassistent                
Library Assistant
Bibliotekschef                             
Library Director
Bibliotekschef, biträdande
Assistant Library Director
Bibliotekshögskolan
The Swedish School of Library and Information Science
Biblioteksrådet
The University Library Council
Biträdande
Assistant

C

Campus och hållbarhet
Campus Facilities and Sustainability Office
Campus och hållbarhetschef

Director of Campus Facilities and Sustainability Office
Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV)
Centre for Working Life and Science
Centrum för digitalisering
Centre for Digitalisation
Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)
Centre for Cultural Policy Research
Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)
Centre for Sustainable Society Development
Centrum för välfärdsstudier (CVS)
Centre for Welfare Studies
Chef
Director
Chef, biträdande  
Assistant Director
Controller        
Controller

D

Disciplinnämnd
Disciplinary Board
Docent
Docent
NB: Associate Professor /US/
Doktorand
     
Doctoral Student
Doktorand, EU                            
Doctoral Student, EU
Doktorand, Marie Curie          
Doctoral Student, Marie Curie
Dyslexipedagog                          
Counsellor for Dyslexic Students

E

Ekonom           
Finance Officer
Ekonomi
Finance Office
Ekonomiadministratör         
Finance Administrator
Ekonomichef  
Director of Finance
Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning  
The Unit for Development and Research in Higher Education
Enheten för polisutbildning
The Unit for Police Education
Enhetschef      
Head of...
Eventkoordinator                      
Event Coordinator
Examensfunktionen 
Degree Certification Office

F

Fastighetsadministratör         
Property Administrator
Fastighetsekonom                 
Property Finance Officer
Fastighetssamordnare            
Property Coordinator
Forskarassistent                         
Postdoctoral Research Fellow
Forskare           
Researcher
Forskare, biträdande                
Assistant Researcher
Forsknings- och innovationsrådgivare
Research and Innovation Advisor
Forskare, MC 
Researcher MC
Forskarutbildning
Doctoral education programme
Forskarutbildningssamordnare
Research Education Coordinator*
Forskarutbildningsutskott 
Research Education Committee
Forsknings- och utbildningsnämnd (FoU)
Research and Education Board
Forskningsadministratör         
Research Administrator
Forskningsassistent                 
Research Assistant
Forskningshandläggare           
Research Officer
Forskningsingenjör                  
Research Engineer
Forskningskoordinator            
Research Coordinator
Forskningsråd 
The Research Council
Forskningsrådgivare                
Research Advisor
Forskningssamordnare            
Research Coordinator 
Funktionsansvarig
Team Leader
FoU Sjuhärad Välfärd
R&D Sjuhärad Welfare
Föreståndare  
Director
Förvaltningschef                        
Head of Professional Services

G

Grants and Innovation Office
Grants and Innovation Office
Grundnivå
Bachelor's level
Gästdoktorand
Doctoral Student
Gästprofessor                            
Visiting Professor

H

Handläggare   
Administrative Officer
HR 
Human Resources
HR-administratör                    
Human Resources Administrator
HR-chef            
Director of HR
HR-controller  
HR Controller
HR-handläggare                          
Human Resources Officer
HR-specialist  
HR Specialist
Huvudregistrator                      
Head Registrar
Högskolan i Borås
University of Borås
Högskolans verksamhetsråd 
The University Advisory Council
Högskoledirektör                      
University Director
Hållbarhetsstrateg
Sustainability Strategist

I

INCLUDE – Centrum för inkluderingsforskning
INCLUDE – Centre for Inclusive Studies
Informationssäkerhetssamordnare
Information Security Coordinator
Innovationsråd 
The Innovation Council
Innovationsrådgivare              
Innovation Advisor
Innovationsstrateg
Innovation Strategist
Innovationstekniker
Innovation Specialist
Institution

Department
Institutionen för arbetsliv och välfärd 
Department of Work Life and Social Welfare
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap 
Swedish School of Library and Information Science
Institutionen för design 
Department of Design
Institutionen för företagsekonomi och textilt management
Department of Business Administration and Textile Management
Institutionen för informationsteknologi 
Department of Information Technology
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Department of Engineering
Institutionen för pedagogiskt arbete
Department of Educational Work
Institutionen för polisutbildning campus
Department of Campus Police Education
Institutionen för polisutbildning distans
Department of Distance Police Education
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad 
Department of Resource Recovery and Building Technology
Institutionen för textilteknologi
Department of Textile Technology
Institutionen för vårdvetenskap
Department of Caring Science
Internationella koordinatorer 
International Coordinators
IT
IT Office
IT-chef

Director of IT Office
IT-chef, biträdande
                 
Assistant Director of IT Office
IT-samordnare                            
IT Coordinator

J

Jurist                 
Legal Expert

K

Karriärservice
Career Services
Karriärvägledare                        
Career Counsellor
Kvalitetssamordnare
Quality Coordinator
Kommunikation
Communications Office
Kommunikationschef              
Director of Communications Office
Kommunikationschef, biträdande
Assistant Director of Communications Office
Kommunikationsstrateg        
Communications Strategist
Kommunikatör                            
Communications Officer
Koordinator    
Coordinator
Kurator              
Social Counsellor
Kvalitetsrådet 
The Quality Council

L

Laboratoriekoordinator, administrativ          
Laboratory Coordinator, Administrative
Laboratoriekoordinator, teknisk                     
Laboratory Coordinator, Technical
Laboratorietekniker                  
Laboratory Technician
LADOK-funktionen
Student Records Office
Licensadministratör
License Administrator
Löneadministratör
                   
Pay-roll Administrator
Löne- och systemadministratör
Pay-roll and Systems Administrator

M

Marknadsförare                        
Marketing Officer
Mattesupport
Maths Support Services
Medieproducent                  
Media Producer

N

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU)
Artistic Research and Education Board

P

Personalansvarsnämnd
Staff Disciplinary Board
Polislärare
Policing Lecturer
Postdoktor  
Postdoctor
Prefekt
Head of Department
PreHospen - Centrum för Prehospital forskning
PreHospen - Centre for Prehospital Research
Proakademichef
Assistant Dean of Faculty
Professor
       
Professor
NB: Professor of a discipline, in a department/school, at a university
Professor, adjungerad            
Adjunct Professor
Professor, biträdande              
Associate Professor
Professor emerita
Professor Emeritus
Professor emeritus
Professor Emeritus
Programråd
The Programme Council
Programansvarig
Programme Coordinator
Projektadministratör                
Project Administrator
Projektcontroller
Project Controller
Projektledare
Project Leader
Projektrådgivare
Project Advisor
Projektsamordnare                  
Project Coordinator
Proprefekt
Assistant Head of Department  
Prorektor
Pro-Vice-Chancellor 

R

Reception/växel 
Reception/Switchboard
Regionalt utvecklingsCentrum
Regional Development Centre
Registrator      
Registrar
Registratorsassistent                
Registry Assistant
Registratur 
Registrar's Office
Rektor              
Vice-Chancellor
Rektors beslutsmöte
Vice-Chancellor's Executive Meeting
Rektors ledningsråd 
The Vice-Chancellor's Advisory Council
Rektors nämndråd
The Vice-Chancellor's Board Council
Rektors sekreterare                 
Vice-Chancellor´s Secretary
Rektors stab (from September 1 2016)
Vice-Chancellor's Executive Office
Rektorsfunktionen
Vice-Chancellor's Office

S

Samordnare   
Coordinator
Samverkansdoktorand
Doctoral Student
Samverkanskoordinator        
Collaboration Coordinator
Samverkansstrateg
Collaboration Strategist
Senior biträdande professor
Post Retirement Associate Professor
Senior professor    
Post Retirement Professor
Senior rådgivare 
                       
Senior Advisor
Senior universitetsadjunkt    
Post Retirement Lecturer
Senior universitetslektor   
Post Retirement Senior Lecturer
Servicekoordinator                  
Service Coordinator
Serviceman
Service and Maintenance Assistant
Servicesamordnare                  
Central Service Coordinator
Servicetekniker
Service Technician
SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing
SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing
Sjuksköterska
Nurse
Smart Textiles
Smart Textiles
Stab 
Executive Office
Studentcentrum 
Student Centre
Studentexpeditionen
Student Reception
Studenthälsan
Student Health Care
Studentkoordinator                  
Student Coordinator
Studentkåren
Student Union
Studentombudsman
Student Ombudsman
Studentpräst
Student Pastor
Studentservice
Student Services
Studentsupport
Student Support Services
Studieadministrativ handläggare                      
Student Administration Officer
Studierektor
Director of Studies
Studie- och karriärvägledare
Study and Career Counsellor
Studie- och karriärvägledning
Study and Career Counselling
Styrelsen vid Högskolan i Borås
The Governing Board of the University of Borås
Ställföreträdande/Stf.
Deputy
Stf. Akademichef
Deputy Dean of Faculty
Stf. Prefekt

Deputy Head of Department
Stöd vid funktionsnedsättning
Support for students with disabilities
Supporttekniker                        
IT-Support Technician
Systemadministratör
Systems Administrator
Systembibliotekarie                  
Systems Librarian
Systemförvaltare                      
Systems Manager
Systemtekniker                          
Systems Technician
Systemutvecklare                      
Systems Developer
Säkerhetssamordnare
Security Coordinator

T

Tekniker          
Technician
Textilhögskolan
The Swedish School of Textiles
Tillförordnad
Acting

U

Undervisningstekniker           
Teaching Technician
Universitetsadjunkt                
Lecturer
Universitetsadjunkt, adjungerad                    
Adjunct Lecturer
Universitetslektor                    
Senior Lecturer
Universitetslektor, adjungerad                        
Adjunct Senior Lecturer
Universitetslektor, biträdande                          
Associate Senior Lecturer
Upphandlingsjurist                    
Procurement Legal Officer
Upphandlare
Procurement Officer
Utbildningsadministratör        
Education Administrator
Utbildningshandläggare          
Education Officer
Utbildningskoordinator          
Education Coordinator
Utbildningsråd
The Education Council
Utbildningssamordnare          
Education Coordinator
Utbildningsstöd
Academic Affairs Office
Utbildningstekniker                  
Education Technician
Utredare          
Analyst
Utvecklingsdirektör                  
Director of Development
Utvecklingsledare                      
Development Manager

V

Vaktmästeri
Porter’s Office
Valnämnden
Election Board
Verksamhetschef                     
Director
Verksamhetsstöd
Professional Services
Verksamhetsstödets ledningsråd (Förvaltningschefens ledningsråd)
The Professional Services Advisory Council
Verksamhetsstödscontroller                            
Controller for Professional Services
Verksamhetsutvecklare
Development Officer
Vetenskaplig ledare                  
Research Supervisor
Vice akademichef
Vice Dean of Faculty

W

Webbredaktör
Webmaster
Webbspecialist
Web Specialist

För översättningar av svenska akademiska termer, som ligger utanför högskolans egna organisatoriska strukturer och titlar, så rekommenderar vi Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok för den högre utbildningen (extern länk)