Framtidens hållbara kläder – stor satsning på tvärvetenskaplig forskning

Klädesplagg i en hög

– Klädindustrin står inför stora hållbarhetsutmaningar idag, både vad gäller miljö och social hållbarhet. Produktionen av kläder kräver mycket vatten, kemikalier, råvaror och landareal, vilket bidrar till omfattande miljöpåverkan. Vi konsumerar också alldeles för mycket kläder och använder dem för få gånger innan de slängs, säger Maja Dahlbom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Europa konsumerar vi i genomsnitt 26 kilo textilier per person och år varav 60 procent är kläder. Lägre priser och ”fast fashion”-vanor har fördubblat klädkonsumtionen och ökat avfallsvolymer de senaste 15 åren. Många plagg som hade kunnat återanvändas eller materialåtervinnas hamnar idag i restavfallet, som i bästa fall går till energiutvinning (förbränning) eller i sämsta fall läggs på deponi, något som är vanligt utomlands. Man räknar med att varje svensk i snitt slänger åtta kilo textil per år. Det blir nästan 200 ton textil om dagen som går till spillo.

– Det är ett enormt resursslöseri. För att motverka den här utvecklingen behöver vi förändra hur vi konsumerar kläder. I det här projektet kommer vi att undersöka hur konsumenter via digitala plattformar kan uppmuntras att konsumera mode mer cirkulärt genom att köpa second hand, hyra kläder och laga trasiga plagg istället för att köpa nytt. Vi behöver hitta vägar för att frikoppla modeupplevelser från resursanvändningen och få till en systemisk förändring mot cirkularitet, säger Christian Fuentes, professor vid Högskolan i Borås.

I det tvärvetenskapliga projektet ingår även forskare och medarbetare från Textilhögskolan och Science Park Borås, som är en del av Högskolan i Borås.

Projektet Framtidens hållbara kläder, som leds av IVL, omfattar flera aspekter av hållbarhet inom klädindustrin. Bland annat ska konsumenters beteende kopplat till nya affärsmodeller kartläggas, exempelvis prenumeration på kläder. Nya tekniker för produktion och återvinning ska undersökas och politiska åtgärder för en mer hållbar klädindustri och konsumtion ska utvärderas. Effekten av e-handel, hemleverans och returer kommer också att uppmärksammas extra eftersom det kan öka transporterna.

– Vad vi behöver för en hållbar framtid för klädindustrin är en strukturerad och vetenskapsbaserad förståelse för hur affärsmodeller, värdekedjor, konsumenter, policyer alla borde fungera tillsammans. Huvudfrågan är hur vi på riktigt kan designa och orkestrera ett ekosystem för hållbara kläder? säger Rudrajeet Pal, professor vid Textilhögskolan i Borås.

Projektet som utförs av en tvärvetenskaplig forskargrupp kommer att kombinera fältstudier i konsumtionsbeteende med byggandet av systemdynamiska scenarier, livscykelanalys och policyanalys. Det ska ge insikter om de motiv och faktorer som påverkar klädindustrin i omställningen till en mer hållbar industri. Under projektets gång kommer input från olika intressenter, bland annat konsumenter, representanter från kläd- och återvinningsindustrin samt beslutsfattare, användas för att skapa scenarier för framtidens värdekedjor för kläder. Uppskalningen genom scenarier ska även tydliggöra vilken potential det finns att skapa nya roller och arbetstillfällen inom den europeiska klädindustri framöver.

– Syftet är att identifiera de mest lovande metoderna och teknikerna som kan leda fram till en mer hållbar klädindustri, samt se under vilka omständigheter de kan bli verklighet, säger Hanna Ljungkvist Nordin, biträdande projektledare på Profu.

I projektet ingår forskare och medarbetare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Högskolan i Borås, inklusive Textilhögskolan och Science Park Borås, samt miljökonsultföretaget Profu. Projektet pågår fram till slutet av 2024 och finansieras av Formas.Projektet är knutet till forskargrupperna Styrning av textila värdekedjor och Digital konsumtion, vid Högskolan i Borås.

För mer information 

Projektet Framtidens hållbara kläder

Christian Fuentes, professor i företagsekonomi med inriktning mot digital handel, Högskolan i Borås, och ledare för forskargruppen Digital konsumtion

Rudrajeet Pal, professor i textilt management, Textilhögskolan, och ledare för forskargruppen Styrning av textila värdekedjor. 

Maja Dahlbom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet

Hanna Ljungkvist, biträdande projektledare på Profu

Forskargruppen Styrning av textila värdekedjor

Forskargruppen Digital konsumtion