Framtidens hållbara kläder

Framtidens hållbara kläder

Dagens klädsektor har stora hållbarhetsutmaningar, inklusive hög användning av primära resurser, omfattande klimat- (och andra) utsläpp, linjära leverans- och användningsmönster och låg användningsfrekvens för klädesplagg. En övergång till hållbara och cirkulära kläder är en komplex resa som måste ta hänsyn till hela värdekedjan och dess samhällskontext.

Projektet använder ett holistiskt angreppssätt för att kartlägga konsumentbeteende kopplat till nya affärsmodeller, utvärdera ny produktions- och återvinningsteknik och undersöka vilka politiska åtgärder som kan stödja övergången till hållbarhet.

En tvärvetenskaplig forskargrupp kommer att kombinera fältstudier i konsumtionsbeteende med byggandet av systemdynamiska scenarier, livscykelanalys och policyanalys. Denna kombination av metoder ger parallella insikter kring motiv och nyckelfaktorer som driver förändring i klädsektorn, liksom kvantitativa bedömningar av förändringarnas miljöpåverkan. Input från olika intressentgrupper såsom konsumenter, representanter från kläd- och återvinningsindustrin samt beslutsfattare används för att skapa scenarier för framtidens klädsektor.

Resultaten hjälper till att identifiera de mest lovande teknikerna och metoderna och under vilka omständigheter de kan bli verklighet. Uppskalningen genom scenarier tydliggör också potentialen för de nya roller och arbetstillfällen som kan skapas i morgondagens europeiska klädsektor.

I projektet medverkar forskare och medarbetare från Högskolan i Borås inklusive Textilhögskolan och Science Park Borås, i WP1.

Projektets mål

  • Kartlägga klädanvändning i olika kundsegment (WP1).
  • Utvärdera nya affärsmodeller för klädanvändning vad gäller resursanvändning och klimatpåverkan, inklusive effekter av e-handel och logistik (WP1).
  • Uppskatta potentialen för ny produktions-, sorterings- och återvinningsteknik för att förändra befintligt utbud och minska primär resursanvändning och klimatpåverkan (WP2).
  • Utvärdera vilka olika typer av policyåtgärder som skulle kunna stödja en mer hållbar användning av kläder genom värdekedjan (WP3).

Arbetspaket 1 (WP1)

Målet med WP1 är att undersöka hur och under vilka förutsättningar nya affärsmodeller inom mode framgångsrikt ändrar konsumenternas vanor och vilka konsekvenser detta får för hållbarheten.

Den första delen består av en fältstudie för konsumenter, utformad för att undersöka hur och under vilka förhållanden konsumenternas modevanor kan ändras för att uppmuntra dem att hyra, köpa second hand, och laga sina plagg istället för att köpa nytt.

30-60 hushåll – yngre konsumenter, barnfamiljer och personer i hushåll där barnen flyttat hemifrån – kommer att rekryteras för att prenumerera på ett initiativ för att ändra mode under en period på 6-9 månader.

Förväntningen är att testande av olika förändringsinitiativ i olika hushåll ska ge intressanta resultat som gör att vi kan förstå vilka initiativ som passar in i vilka livssituationer. I kombination med livscykelanalysen kan vi sedan bedöma var de mest gynnsamma hållbarhetseffekterna kan uppnås.

Publikationer

Samsioe, E, Sörum, N, Fuentes, C and Tölg, R (2024) Digitala plattformar och cirkulär klädkonsumtion: Möjligheter, utmaningar och vägar framåt. En rapport från forskningsprojektet Framtidens hållbara kläder. Lunds universitet och Högskolan i Borås. 

Kontakt

För frågor om Högskolan i Borås del i projektet (WP1):
Niklas Sörum eller Rudrajeet Pal

Externa forskare

Från Lunds universitet medverkar följande forskare:

Länk till Framtidens hållbara kläder