Centrum för välfärdsstudier (CVS) utlyser 750 000 kronor i forskningsmedel

Illustration med människor, en robot och flera kugghjul

– Vi utlyser varje år i mars ett forskningsstöd. I år har vi ett högre belopp än tidigare år, så vi hoppas på många bra ansökningar. Syftet med utlysningen är att stärka forskningssamarbeten och ge forskarna tid att genomföra forskningsprojekt, säger Marita Flisbäck, vetenskaplig ledare för CVS.

Projektet ska ligga inom något av CVS fokusområden och ska inbegripa högskoleövergripande samarbete och/eller samarbete/samverkan med extern aktör.

– Med dessa medel vill vi stärka den tvärdisciplinära forskningsmiljön på högskolan och utveckla samarbetet mellan våra fyra akademier, samt med det omgivande samhället, säger Päivi Riestola, föreståndare för CVS.

Tora Nord, universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, är en av de forskare som tidigare fått forskningsstöd från CVS.

–  CVS forskningsstöd har inneburit tid för forskning som genererat många spännande och dagsaktuella forskningsresultat samt gett uppslag till nya forskningsidéer som vi utvecklat i forskningsansökningar. Därtill har forskningsstödet bidragit till nätverksbygge med kollegor och andra yrkesverksamma i och utanför högskolan, säger hon.

Läs om förra årets beviljade projekt:

De får CVS forskningsstöd

Om CVS forskningsstöd

CVS är ett forskningscentrum för samtidens välfärdsfrågor. Verksamheten är tvärvetenskaplig, högskoleövergripande och sker i samarbete med externa aktörer. Med särskilt fokus på styrning, organisering och ledning analyseras aktuella utmaningar och möjligheter som välfärdssamhället står inför.

För att samla spetskompetens inom verksamhetsområdet utlyser CVS varje år i mars ett forskningsstöd. Forskningsstödet kan sökas av forskare vid Högskolan i Borås. Projektet ska ligga inom något av CVS tre fokusområden:

  • Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle
  • Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning (rekrytering, onboarding och generationsöverföring)
  • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

 Ytterligare villkor för att erhålla medel är att projektet rymmer samarbete utanför den egna forskningsmiljön, det vill säga mellan olika akademier/centrumbildningar/plattformar vid Högskolan i Borås, med annat lärosäte eller extern välfärdsaktör.

Förutom forskningsstödet utlyser CVS årligen ett planeringsbidrag (i november) och ett riktat forskningsstöd kring ett specifikt tema (i september).

Läs mer om utlysning av forskningsstöd 2024

Mer om CVS

Utöver att utlysa forskningsmedel arrangerar CVS, tillsammans med olika samarbetspartners, öppna seminarier om social hållbarhet. Därtill utlyser CVS årligen ett pris för bästa hållbara ledarskap inom välfärdsområdet. Läs mer om CVS verksamhet:

Centrum för välfärdsstudier (CVS)