Blanketter

Viktig information: Vi håller på att digitalisera alla blanketter. Digitaliseringen sker successivt och under tiden uppdateras inte befintliga PDF-blanketter.

För att kunna fylla i blanketterna elektroniskt rekommenderas det att du använder antingen Internet Explorer eller Google Chrome. Vid annan webbläsare är det lämpligast att öppna upp blanketten direkt i en PDF-läsare. 

Studieuppehåll
Om du som student vill göra ett uppehåll i dina programstudier, ansök om detta skriftligen. Länk till sida med webformulär.

Studieuppehåll på Polisprogrammet: maila polisutbildning@hb.se

Studieavbrott 
Om du som student vill avbryta dina kurs- eller programstudier, anmäl detta skriftligen. Du avsäger dig din utbildningsplats och det finns ingen platsgaranti om du skulle önska återuppta dina studier.

Avbrott på kurs: Länk till Ladok för student

 Avbrott på program: Länk till sida med webbformulär.

Återkomst till studier
Anmälan/ansökan om återkomst till studier ska fyllas i av student som önskar återgå till studier efter studieuppehåll, studieavbrott eller en längre tids frånvaro från studier. Länk till sida med webformulär.

Tillgodoräknande av kurs/prov (pdf) 
Student som är antagen vid Högskolan i Borås, och som har genomgått tidigare högskoleutbildning med godkänt resultat har rätt att ansöka om tillgodoräknande för högskoleutbildning vid Högskolan i Borås. Detta kan även gälla annan motsvarande utbildning eller kunskaper förvärvade på annat sätt t.ex. genom yrkeserfarenhet. Enligt Högskoleförordningen kap 6, §6-8 ( SFS 1993:100)
Instruktionstext till blankett 6 (pdf).

Individuell studiegång (pdf) 
Du som student kan ansöka om att få läsa programkurser i annan ordning än den ordinarie, exempelvis vid tillgodoräknande av tidigare studier eller andra meriter.

Omprövning av betygsbeslut (pdf)
Som student har du rätt till begäran om omprövning av betygsbeslut. Begäran ska innehålla en noggrann skriftlig redovisning av skälen. 

Omprövning av VFU (pdf)
Som student har du rätt till begäran om omprövning av betygsbeslut om du blir underkänd på din VFU. 

Begäran om byte av examinator
Som student har du rätt till byte av examinator om du är underkänd två gånger på samma examination. Bifallet beslut gäller  vid nästkommande examinationstillfälle. Länk till sida med webbformulär.

Tentera på annan ort 
Om det finns särskilda skäl kan du som student få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort. Högskolan kan inte garantera att detta kan ske, skälen och förutsättningarna bedöms i varje enskilt fall.
Länk till sida med webbformulär

Tentera på Högskolan i Borås 
Om du är student från annat lärosäte kan du ansöka om att tentera vid Högskolan i Borås i mån av plats, dock alltid under förutsättning att tentamen ges vid samma tidpunkt som ordinarie tentamen på studentens lärosäte.
Länk till sida med webbformulär

Undantag förkunskapskrav
Som student kan du ansöka om undantag från de förkunskapskrav en programkurs har, för att kunna läsa vidare inom programmet.
Ansökan om undantag från förkunskapskrav

Ansökan till kurs i program för programstudenter (pdf)
Du kan som student ansöka om att få läsa ytterligare kurs/kurser som ges inom eget/annat program.

Byte av studieort inom lärarutbildningar vid Högskolan i Borås (pdf).
Gäller för dig som studerar inom lärarutbildningen vid Högskolan i Borås och vill byta till annan studieort där Högskolan i Borås bedriver utbildning inom lärarutbildningen.