Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

I kursen fördjupas kunskaper om amning och amningssvårigheter i relation till hälsa och vårdande. Vårdvetenskap på livsvärldsteoretisk grund och medicinsk vetenskap integreras i kursen. Amningens existentiella, biologiska och kulturella dimensioner belyses för att skapa möjligheter att vårda utifrån kvinnans, barnets och partnerns unika situation.

I kursen fördjupas kunskapen om amningsberättelsens och det vårdande samtalets betydelse för att stödja och stärka hälsa och välbefinnande. Dessutom behandlas amning och amningsupplevelsens betydelse för hållbar utveckling (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet).

Vidare sker en fördjupning avseende hur kultur, normer och maktstrukturer påverkar kvinnors amningssituation och den vård som ges. För att möjliggöra fördjupade kunskaper och utveckling av ett självständigt tänkande avseende amning och vårdande ingår att kritiskt reflektera kring den egna förmågan att tillhandahålla vård som stödjer och stärker amning ur ett patientperspektiv.