Engelska: Andraspråksinlärning 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Du lär dig om centrala teorier om andraspråksinlärning utifrån såväl ett kognitivt som ett socialt perspektiv. I kursen ingår även inslag om underliggande kognitiva faktorer, modersmålets roll för andraspråksutveckling, lärares didaktiska överväganden samt individuella faktorer som påverkar inlärning.

Kursen ges på engelska och i kursen ingår föreläsningar, seminarier samt redovisningar. I slutet av kursen examineras du genom en hemtentamen.