Fältstudie A 7,5 hp

Sommartermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen ska bedrivas på ett företag med verksamhet inriktad mot textil- eller konfektion. Kursens innehåll anpassas till vald verksamhet, ämnesområde och studentens studiebakgrund. Studenten ska i samråd med handledare formulera en problemställning inom företagets verksamhet. Utifrån arbetsloggen ska studenten problematisera och beskriva företagets verksamhet samt det egna praktikområdet i en rapport.

Kursen innehåller:
Företagsbeskrivning - affärsidé - produkter - marknader - volym - omsättning - resultatutveckling - processkarta och organisation