Förnyelsebar energi, distans 6,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Kursen behandlar området förnybar energi med tyngdpunkt på hur människan måste förändra sitt beteende vad gäller utnyttjande av jordens energikällor, för att främja en hållbar utveckling.
Kursen visar på hur införandet av förnybar energi är en del av grunden för att kommande generationer ska kunna tillgodose sina behov på ett uthålligt sätt. Kursen inleds med de grundläggande systemvillkoren för kretslopp och bärkraftighet och en allmän historik. Med detta som bas behandlas sedan de förnybara energikällorna sol, vind, vatten, biomassa, geotermi, samt olika energibärare, t.ex. vätgas och el.
I avsikt att åskådliggöra och problematisera de utmaningar som är förknippade med ett uthålligt energisystem ingår olika reflektionsuppgifter om utnyttjande av jordens energiresurser. Kunskap om hur investeringars ekonomiska lönsamhet kan bedömas tas därför också upp i kursen. Detta fördjupas ytterligare i ett projektarbete där målkonflikten mellan ekonomi och hållbar utveckling beaktas.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.