Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Kursen behandlar också systematisk sökning, kritisk granskning och värdering av publicerad vårdvetenskaplig forskning. Vidare behandlas forskningsetiska aspekter relaterat till vetenskaplig process vid systematiska litteraturöversikter.

Kursen är förberedande för att kunna skriva ett examensarbete på magisternivå.