Fritidshem som pedagogisk verksamhet – Introduktion 15 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Borås

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Borås

I kursen kommer du att få problematisera, teoretisera och kritiskt granska vardagliga fenomen som berör din yrkesroll och barngrupp. Tanken är att du direkt ska kunna använda kunskaperna i din yrkesroll.

Vi kommer att hålla oss inom fyra områden där det första utgår från barns villkor för relationsskapande där begrepp som inkludering, exkludering, integrering, interpellation och socialisation adresseras. I det andra området studerar vi sexualitet, samtycke och relationer och vad dessa teman innebär för undervisning av barn i de yngre åldrarna. Undervisningen utgår från konkreta pedagogiska dilemman och hur du som personal i fritidshemmet normkritiskt kan möta dessa utmaningar. Det tredje området utvecklar dina praktiska färdigheter när det gäller att bedriva fysisk aktivitet tillsammans med barn i fritidshem. I det sista området tar vi oss ut i naturen med fokus på utomhuspedagogisk verksamhet. Denna del av kursen ger grundläggande praktiska kunskaper kring arbete med barn i utomhusmiljö.

Föreläsningar hålls på eftermiddagar så att kursen kan kombineras med arbete och den ges på halvfart. Kursen består av föreläsningar, videomaterial, seminarium, enskilda skriftliga inlämningar, workshops och muntlig redovisning i grupp.