Katastrofmedicinsk beredskap i fredstid, vid höjd beredskap och krig 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har du, oavsett verksamhetsinriktning, en viktig uppgift när det gäller att begränsa lidande och undvika förluster av liv och hälsa i situationer där många är skadade eller sjuka samtidigt. Den här kursen ger dig nödvändig kompetens vid händelser där patienters vårdbehov överstiger hälso- och sjukvårdens tillgängliga resurser. På kursen får du kännedom om olika typer av hot och händelser som kan drabba samhället samt de krav som ställs i samband med detta.

Kursen har en unik utformning då den ger dig en introduktion till grunderna i beredskap på såväl individ- som samhällsnivå, vilket inkluderar hemberedskap, folkrättsliga principer i samband med väpnade konflikter, vård och organisering vid masskadesituationer och hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret. Du introduceras också till vilka katastrofmedicinska principer som gäller vid bedömning, diagnostik, behandling och vårdande av patienter.

Kursen bedrivs som distansundervisning med flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att du har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier.

Gemensamma kursträffar sker via webbaserade seminarier och kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via Canvas, ett webbaserat utbildningsverktyg. Seminarier genomförs i mindre grupper med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion och självkännedom.