Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) 15 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen fokuserar på läs- och skrivinlärning i förskoleklass och i grundskolans åk 1-3. Genom ämnesteoretiska studier ges möjlighet att utveckla undervisning utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Kursen ger även möjlighet att utveckla förmåga att skapa goda och stimulerande lärandemiljöer för läs- och skrivinlärning/utveckling.

Det ämnesteoretiska innehållet utgår från elevers läs-, skriv-, och litteracitetsutveckling samt det svenska språksystemet som läses parallellt med didaktiska aspekter på motsvarande innehåll. I kursen behandlas även bedömning och kartläggning av elevers läs- och skrivutveckling. Kursen genomsyras av ett inkluderande perspektiv och betydelsen av att kunna identifiera skolans möjligheter att möta elever bakgrund och erfarenheter.

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd för undervisning i förskoleklass och som har förskollärarexamen enligt bilaga 2 i högskoleförordningen (1993:100), alternativt en äldre motsvarighet.

Godkännande av din arbetsgivare

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar i kursen och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande - kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass ht24

Undervisningsform

Undervisningen äger rum under två terminer på kvartsfart och genomförs via Zoom och lärplattformen Canvas.

Former för examination

Kursen examineras genom digitala seminarier via Zoom samt inlämningsuppgifter.

Kursutvärdering

Utvärdering av kursen sker via verktyget Survey & Report efter avslutad utbildning.

Validering

Information om eventuell möjlighet till validering och tillgodoräknande publiceras inför kursstart.