Specialpedagogik för förskollärare och lärare i grundskolan F-9 15 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

I kursen utgår vi från begrepp som inkludering och ”en skola för alla”, som har till syfte att skapa en rättvis och inkluderande utbildning för alla barn/elever oavsett bakgrund, förmåga eller funktionsnedsättning. Vi diskuterar olika teoretiska perspektiv, såsom det interaktionistiska perspektivet, vilket är etablerat i internationella konventioner såsom FN-konventionen om barns rättigheter, men också i svensk skollag.

Kursen innebär självständigt arbete och behandlar specifika specialpedagogiska teorier och evidensbaserade didaktiska undervisningsmetoder, och kritiska diskussioner kring det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogisk verksamhet i relation till lärares uppdrag i förskola och grundskola/fritidshem.