Svenska som andraspråk för lärare, fortsättningskurs 1 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Kursen tar upp svenska som andraspråk ur ett undervisningsperspektiv och består av två delkurser.

I den första fördjupar vi perspektiven på skolspråk och ämnesspråk. Vi belyser hur en språklig explicit stöttning kan bidra till att andraspråkselever blir mer bekanta med skolans specialiserade ämnesspråk. Vi undersöker språkliga aspekter i texter med utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik och granskar och prövar olika modeller. Vidare diskuterar vi språklig stöttning i relation till elevers olika förutsättningar och uppgifters kognitiva svårighetsgrad.

Den andra delkursen behandlar skönlitteratur och litteraturundervisning. Vi identifierar litterära, kulturella och språkliga aspekter i litterära texter och resonerar kring hur fiktion kan användas för att utveckla andraspråkselevers litteraciteter och identiteter. Vi berör även olika didaktiska aspekter, exempelvis val av litteratur och läsaktiviteter, vid planering av ett undervisningsmoment med utgångspunkt i skönlitteratur.

Kursen ges helt på distans med 50 procent studietakt. Våra digitala träffar är förlagda till sen eftermiddag/kväll, så att det är möjligt att kombinera studier med arbete.