Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I kursen fördjupas studier av vetenskapsteoretiska grundbegrepp, forskningsprocessen med inriktning mot systematisk litteraturbearbetning samt ett urval av modeller för detta. Ett urval av kvalitativa och kvantitativa perspektiv och metoder behandlas liksom informationssökning och informationshantering. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och andra dokument som används vid litteraturbearbetning genomförs och problemformulering och litteraturbaserad analys tränas.