För dig som vill utveckla vårdande relationer som stärker kvinnors hälsa

Barnmorskeprogrammet 90 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås, Distans

Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa. Som barnmorska arbetar du självständigt inom ett brett verksamhetsområde och möter människor i ett livscykelperspektiv. Barnmorskan handlägger och vårdar självständigt i samband med normal graviditet, förlossning och eftervård. Utöver detta utövar barnmorskan preventivmedelsrådgivning och förskrivning, vård vid avbrytande av graviditet, missfall samt rådgivning kring frågor som berör sex och samlevnad.

Barnmorskeprogrammet innebär tre terminers heltidsstudier och inkluderar såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen bedrivs på avancerad nivå och omfattar 90 högskolepoäng inom huvudområdet sexuell och reproduktiv hälsa. Ämnet sexuell och reproduktiv hälsa har sin utgångspunkt i vårdvetenskap och ingår i det humanvetenskapliga området. Utbildningen leder till en magisterexamen i sexuell och reproduktiv hälsa samt en yrkesexamen till barnmorska. Efter examen kan du göra en ansökan om barnmorskelegitimation.

I utbildningen till barnmorska förbereds du för ett självständigt arbete, vetenskapligt förhållningsätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Du tränas i att ha ett etiskt och vårdande förhållningssätt utifrån ett holistiskt patientperspektiv med kännedom om förhållanden i samhället som påverkar människans hälsa.

Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås har en unik profil i relation till sexuell och reproduktiv hälsa. Barnafödande ses som en existentiell livshändelse och en fysiologisk process som får betydelse för familjen i dess kulturella sammanhang. På liknande sätt förstås andra aspekter inom området så som till exempel pubertet, sexualitet och klimakterium. Som en röd tråd genom utbildningen uppmärksammas och reflekteras människans unika upplevelser och erfarenheter, detta för att möjliggöra ett vårdande som stödjer och stärker hälsa och välbefinnande.

Första terminen består av föreläsningar, seminarier, klinisk träning i vårt kliniska träningscentrum (KTC) och examinationer. I och med att barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås är en distansutbildning, hålls de flesta undervisningsmomenten första terminen digitalt via Zoom. Campusförlagda aktiviteter (såsom KTC) ges under några enskilda veckor första terminen. Andra terminen startar med VFU inom mödrahälso-, förlossnings- samt BB-vård. Under andra terminen arbetar du även med din magisteruppsats, vilken skrivs inom ämnet sexuell och reproduktiv hälsa. Tredje och sista terminen innefattar examination av magisteruppsats samt en teoretisk kurs och VFU inom mödrahälso-, förlossnings- och gynekologisk vård. Under termin tre ges campusförlagda aktiviteter (såsom KTC) under enskilda veckor.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under barnmorskeutbildningen är det sammanlagt 30 veckor VFU (45 högskolepoäng). Vid vilken verksamhet studenter har möjlighet att genomföra VFU regleras via avtal. Högskolan i Borås har avtal med sjukhusen i Borås (SÄS), Trollhättan (NÄL), Skövde (SKAS), Varberg och Halmstad samt barnmorskemottagningar i dess omnejd.

Här kan du läsa mer om VFU

Högskolan i Borås kan aldrig garantera student VFU på annan ort än vad som regleras i avtal. Administrativt arbete med fördelning av VFU-platser sköts av VFU-samordnare som nås via vfu.vhb@hb.se.

Arbetsmarknad

Som barnmorska har du ett brett verksamhetsområde. Du kan till exempel arbeta med vård under graviditet, barnafödande, gynekologisk hälsa och ohälsa, preventivmedelsrådgivning, ungdomsmottagningens verksamhet samt inom abortverksamhet, men också med par som söker för infertilitetsproblematik.

Barnmorskor arbetar inom regionsjukvård, men även inom primärvård, i den kommunala hälso- och sjukvården såsom skolhälsovård och inom den privata sektorn. Som barnmorska har du möjlighet att söka arbete internationellt. Du kan också vidareutbilda dig till arbetsledande befattningar eller påbörja forskarstudier.

Träffa våra studenter

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

En dag på Kliniskt träningscentrum (KTC)

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.