Civilekonom

Utbildning i samråd med företag
för att leva upp till framtidens behov

Civilekonomprogrammet 240 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Utbildningen är professionsinriktad och syftar till att du, efter avslutade studier, ska ha kvalificerade kunskaper, förmågor och färdigheter inom ekonomiområdet. Detta för att förbereda dig för en kommande yrkeskarriär, eller en forskarutbildning i företagsekonomi, både i Sverige och utomlands. Du utvecklar din förmåga till kommunikativt ledarskap och till att göra etiska bedömningar, vilket hjälper dig att självständigt och på ett ansvarsfullt sätt reflektera och handla i komplexa situationer inom olika affärskulturer.

Du kan välja att specialisera dig inom en av tre inriktningar: redovisning, marknadsföring eller management.

Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade moment i flera kurser. Studiernas upplägg har formats för att ge dig en helhetsbild av att organisera, driva och utveckla en affärsverksamhet där det ställs krav på samverkan och samordning mellan olika kompetensområden. Utöver kurser i företagsekonomi läser du också under de två första åren på programmet kurser i nationalekonomi, statistik och affärsjuridik.

Under programmets tredje och fjärde år specialiserar du dig inom någon av de företagsekonomiska inriktningarna redovisning, marknadsföring eller management. Under det tredje året görs också ett professionsorienterat arbete eller en fallstudie på ett företag eller en förvaltning. Det fjärde året avslutas med ett självständigt examensarbete inom vald inriktning.

För en civilekonom är utlandsstudier både spännande och utvecklande. I din utbildning erbjuds du därför under vårterminen tredje året att förlägga en termins studier utomlands vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien eller Australien. Utbildningens pedagogiska arbetssätt bygger på interaktion och dialog, dels mellan olika ämnesområden, dels med professionsföreträdare. Lärandet kretsar ofta kring de aktuella problem och lösningar som man möter i det praktiska arbetslivet, och de blir en utgångspunkt för vidare problematisering och reflektion. Du möter under utbildningen såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare.