För dig med erfarenhet
av arbete i förskola

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås, Distans

Kombinera studier och arbete

Tanken är att du ska kombinera studierna med deltidsarbete på din förskola. En dag i veckan, fredagar, deltar du i schemalagd digital distansundervisning. Övriga studier, enskilt eller i grupp, planerar du in själv.

Utbildningen innehåller ett mindre antal obligatoriska campusförlagda träffar per termin. Den arbetsplatsförlagda utbildningen (AFU) genomförs i huvudsak på den förskola där du arbetar.

Information för rektor det berör på aktuell förskola

Mer information validering av kunskap, om vad som krävs av arbetsplatsen, den anställde och samverkan med andra förskolor under utbildningen.

Utbildningens innehåll

Din utveckling till förskollärare startar direkt. Utbildningen har en tät växelverkan mellan verksamhets- och högskoleförlagda studier för att synliggöra och fördjupa den teoretiska och praktiska kompetens du redan har påbörjat. Du får med andra ord en chans att vidareutveckla den erfarenhet av förskolan som du redan har. Genom utbildningen får du möjlighet utveckla ämneskunskaper och didaktiska färdigheter för att stötta barns lärande och utveckling samt leda kollegor i utvecklings- och kvalitetsarbete.

Du får kunskap om förskolans historia, undervisning, värdegrund och uppdrag. Du läser också kommunikation och språkutveckling, bild, grundläggande läs- och skrivutveckling, matematik, musik, naturvetenskap, specialpedagogik och ledarskap. Du får också kunskap om hur du kan arbeta med digitala verktyg, hållbar utveckling, estetiska lärprocesser, stimulerande lärmiljöer och om lekens betydelse i förskolan.

På distans med några campusträffar

Utbildningen ges i huvudsak på distans. Det innebär att undervisningen sker via föreläsningar, seminarier och handledning online via en lärplattform. Du förväntas delta vid upp till två obligatoriska kurstillfällen per termin på campus på Högskolan i Borås. Antalet tillfällen varierar mellan terminerna och meddelas i god tid före terminsstart.

Den första campusförlagda träffen sker vid uppstarten av din utbildning, fredagen den 6 september 8:30–16:00, då viktig information om din förskollärarutbildning ges. Ingen annan campusträff är planerad under den första terminen

Validering av reell kunskap

Under utbildningens två första terminer genomgår du en valideringsprocess, som främst är riktad mot ämneskunskaper och förskoledidaktik. Här bedömer både lärare från högskolan och förskolan dina kunskaper och färdigheter. Bedömningen är sedan utgångspunkten för vad du ska studera i den fortsatta utbildningen.

Arbetsplatsförlagd utbildning (AFU)

Under utbildningens andra termin genomför du en åtta veckors arbetsplatsförlagd utbildning (AFU) på en annan förskola än din ordinarie arbetsplats. Förslagsvis byter du arbetsplats med en studiekamrat eller en kollega i ditt förskoledistrikt. Bytet administreras av din rektor, men i samråd med högskolan. Observera att AFU är en del av din utbildning och obligatorisk. Det är därför mycket viktigt att du redan vid ansökan till denna utbildning, informerar din rektor om andra terminens arbetsplatsbyte.

AFU sker på den egna förskolan/arbetsplatsen

En förutsättning för att arbetsplatsförlagd utbildning (AFU) kan genomföras är att du har (eller själv tillser) tillgång till en förskoleverksamhet där du löpande kan genomföra kursuppgifter. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs på den egna arbetsplatsen (alternativt på den förskola du kontaktat). Om sådan saknas så erbjuds du övergång till ordinarie förskollärarutbildning med VFU.

Ansökan

Till ansökan ska du bifoga betyg från gymnasiet och tjänstgöringsintyg från förskoleverksamhet (flera om detta är aktuellt). Intyget ska visa hur länge du har varit anställd på förskola, i vilken omfattning och på vilken befattning. Ofullständigt, otydligt eller osignerat tjänstgöringsintyg behandlas inte.
OBS! Du som inte uppfyller förkunskapskraven till utbildningen kan bli behörig genom att ansöka om bedömning av din reella kompetens. Är du osäker på behörigheten kontaktar du en studievägledare.

Mer information om utbildningen

Frågor och svar om förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
Information om arbetsplatsbyte

Arbetsmarknad

Möjligheterna till arbete som förskollärare bedöms vara mycket stora.

Efter examen

Efter examen kan du ansöka om förskollärarlegitimation hos Skolverket och få behörighet att arbeta med barn i förskolan 0–5 år.

Läs mer om legitimation på Skolverkets sida
Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet - Skolverket

Vidareutbildning

En förskollärarexamen ger behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå till exempel inom pedagogiskt arbete.