Den patientnära rollen

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås, Distans

Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt med genomförande av avancerade bedömningar av hälsa och ohälsa, ställningstagande till behandling samt initiering av preventiva och hälsofrämjande insatser. Arbetet omfattar hela livscykeln utifrån en helhetssyn med fokus på den vårdande relationen samt individers och familjers egna hälsoresurser.

I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Utbildningen består av sju kurser som ger en fördjupning på avancerad nivå genom att du inhämtar kunskap och påvisar förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Bland kurserna ingår specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, allmänmedicin innefattande allmän och specifik farmakologi samt förskrivning av vissa läkemedel, familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård, men också mot primär- och kommunal hälso- och sjukvård samt förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel.

Utbildningen innebär helfartsstudier under två och en halv terminer. Programmet bedrivs på distans med självstudier och kursträffar i realtid. Utbildningen har maximalt fem träffar på plats i högskolans lokaler under hela programmet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsplatser för studenterna vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till närområdet kring Borås inom Södra Älvsborg i Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

Arbetsmarknad

Som distriktssköterska är du verksam inom primärvård, barnhälsovård, elevhälsovård, kommunal hälso- och sjukvård samt inom den privata sektorn. Du kan också arbeta inom företagshälsovården eller söka uppdrag utomlands. Specialistutbildade sjuksköterskor har möjlighet att vidareutbilda sig, bland annat mot arbetsledande befattningar. Du kan även gå vidare till master- och forskarstudier och olika typer av utvecklingsarbete.

Träffa våra studenter

Roshna vill bredda sina kunskaper som sjuksköterska