Expertis på avancerad omvårdnad

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom patofysiologi och vårdande av patienter med sviktande vitala funktioner och i komplexa vårdsituationer. Utbildningens mål är att du ska fördjupa din förmåga att självständigt och i ett interprofessionellt samarbete planera, leda, genomföra och utvärdera vården.

Med en helhetssyn på människan och en förståelse för patientens och de närståendes situation ska du kunna ge stöd utifrån deras individuella behov. Genom utbildningen får du behörighet och hög kompetens att vårda patienter inom intensivvård, men även för att arbeta inom andra områden där denna kompetens efterfrågas.

Utbildningen innebär studier på halvfart under fyra terminer, vilket ger dig flexibilitet och möjlighet att själv planera din studietid. Halvfartsstudierna ger dig utrymme för att successivt växa in i den kommande professionen som intensivvårdssjuksköterska. Undervisningen sker delvis på kliniskt träningscentrum (KTC) där studenten ges möjlighet att integrera teoretisk och praktisk kunskap i en autentisk simuleringsmiljö.

Vid Högskolan i Borås och Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs vårdvetenskaplig forskning i relation till intensivvårdskontexten. Under utbildningen kommer du att möta aktiva forskare och få ta del av ny och spännande forskning inom området.

Verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningsplatser för studenter vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås.  I de fall det är möjligt kan du genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på annan ort.

Arbetsmarknad

Som intensivvårdssjuksköterska kan du arbeta såväl inom läns- och regionsjukvård som inom privat verksamhet. Du kan också arbeta utomlands, till exempel genom att söka internationella uppdrag. Du har många möjligheter att vidareutbilda dig inom till exempel ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också påbörja master- och forskarstudier.

Studentintervjuer

Nyblivna IVA-sjuksköterskor med intresse för forskning