Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Vill du dessutom ha ett omväxlande arbete där din specialistkompetens är efterfrågad inom många olika delar av hälso- och sjukvården? Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård arbetar du med människor i olika åldersgrupper och i olika sammanhang. Du leder omvårdnadsarbetet, handleder övrig vårdpersonal i psykiatrisk omvårdnad och medverkar till att utveckla vården.

Arbetet kännetecknas av att omväxlande arbeta självständigt, med eget omvårdnadsansvar, till att arbeta nära och samverka med andra yrkesgrupper. Tillsammans med andra yrkesgrupper fokuserar du på att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag.

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård ger dig fördjupade kunskaper i vårdvetenskap på avancerad nivå och i omvårdnad vid psykisk sjukdom och ohälsa för att självständigt leda och utveckla psykiatrisk omvårdnad.

Utbildningen förbereder dig för att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också för att bedöma och hantera komplexa situationer. Med din helhetssyn på människan och dennes behov kommer du efter avslutad utbildning att ha förmåga att göra komplexa bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Utbildningen ges på distans och på halvfart vilket möjliggör för dig att kunna fortsätta arbeta under studietiden.

Verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är i huvudsak förlagd till närområdet kring Borås. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Arbetsmarknad

Som psykiatrisjuksköterska kan du arbeta inom olika delar av hälso- och sjukvården. Du kan till exempel arbeta på psykiatrisk vårdavdelning, akutmottagning, öppenvårdsmottagning, integrerad psykiatrisk vård eller i mobila team. Arbetsmarknaden är god för specialistutbildade sjuksköterskor i psykiatrisk vård och verksamheternas efterfrågan förväntas bli fortsatt stor i hela landet.

Möjligheter finns även att studera vidare inom områdena vårdvetenskap, ledarskap och organisation eller kanske genom att gå vidare till forskarutbildning.

Studentintervju

Emilia vill utforska psykiatrins värld