Textil produktion och innovation 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Programmet är utformat efter dagens och framtidens behov inom textilindustrin, där tekniska textilier, en digital transformation av industrin, textilprodukters efterlevnad av regler och lagar, samt innovationer på material-, produkt- och processnivå är nyckelområden för att möjliggöra en mer lokal och flexibel produktion. Du kommer verka i en internationell miljö.

Textil produktion och innovation passar dig med ett tekniskt intresse och förbereder dig på att arbeta med innovativa produkter och processer, samt hållbarhetsaspekter inom textilindustrin.

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier motsvarande 180 högskolepoäng, där huvudområdet Textilteknologi genomsyrar samtliga år. Det innebär att textila grundkurser inom fiber- och garnteknologi, trikå- och väveriteknik och färgning och beredning bildar basen för den breda textila kompetensen som utbildningen bygger på. Just de här grundkurserna är vad som gör din utbildning unik, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Du kommer ha en förståelse för textila processer som få andra nyexaminerade studenter kan visa upp.

Under programmets gång kommer du stöta på många praktiska kurser där teori och praktik kombineras för att du som student ska få en förståelse för ämnet och nå upp till de mål som programmet har satt. Dessutom tillämpas teoretiska och praktiska kunskaper inom projektkurserna där du tränas i att sätta samman alla delar som behövs för att en specifik produkt skall kunna sättas i produktion. Produkterna och processerna runtomkring bearbetas och analyseras sedan ur flera hållbarhetsaspekter.

Programmet erbjuder flexibilitet för dig som student genom att du kan välja mellan två specialiseringsspår med valbara kurser inom textil innovation i läsår 3. Specialiseringsspåren är materialinnovation eller produktinnovation. Specialisering inom materialinnovation syftar till att ge dig mer djupgående kunskaper på fibernivå, textil funktionalisering och smarta textilier. Specialiseringen inom produktinnovation ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring utveckling och skapande av innovativa och tekniska produkter.

Examensarbetet är den sista kursen inom programmet och är ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. Problemformuleringen är förankrad i näringsliv eller forskning och genomförandet samt examinationen följer de akademiska kraven kring metod och rapportskrivning. På det sättet kommer du att få en förståelse för näringslivets behov och vad du som examinerad student kommer kunna bidra med.

FAQ Textil produktion och innovation – programansvarig svarar

Hösten 2024 startar utbildningsprogrammet Textil produktion och innovation. Sina Seipel, programansvarig svarar på de vanligaste frågorna.

Om Textilhögskolan
Du läser utbildningen på Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, ett nav för idéer, innovation och utveckling inom textil och mode. Textilhögskolan rankas som en av världens bästa modeskolor!