Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Dessa metoder handlar såväl om insamling såväl som bearbetning, kurering och analys av specifika textmaterial och/eller data inom humaniora och samhällsvetenskap. Under kursens gång får du alltså utforska en rad verktyg och metoder samt relatera och diskutera dem i relation till ett biblioteks - och informationsvetenskapligt perspektiv. Kursen innehåller också ett eget projektarbete där du får genomföra en egen undersökning av ett specifikt material, formulera egna frågeställningar samt använda någon av de metoder och verktyg som du under kursens gång introducerats för.