Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen belyser hur man i ämnesundervisningen kan stötta elever som undervisas på sitt andraspråk, men också hur flerspråkiga elevers språk och erfarenheter kan tas till vara i undervisningen. Vidare belyses hur pedagogisk verksamhet kan organiseras och genomföras för att stärka nyanländas lärande.