Svenska som andraspråk för lärare, 31- 45 hp 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen tar upp svenska som andraspråk ur ett undervisningsperspektiv och består av två delkurser. I den första delkursen fördjupar vi perspektiven på skolspråk och ämnesspråk. Vi belyser hur en språklig explicit stöttning kan bidra till att andraspråkselever utvecklar en förtrogenhet med skolans specialiserade ämnesspråk. Vi undersöker språkliga aspekter i texter med utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik och granskar och prövar genrepedagogiska modeller. Vidare diskuterar vi språklig stöttning i relation till elevers olika förutsättningar och uppgifters kognitiva svårighetsgrad.

Den andra delkursen behandlar skönlitteratur och fiktionsläsning. Vi identifierar litterära, kulturella och språkliga aspekter i fiktion och resonerar kring hur fiktion kan användas för att utveckla andraspråkselevers litteraciteter och identiteter. Vidare diskuterar vi olika didaktiska aspekter, exempelvis val av litteratur och läsaktiviteter, i samband med fiktionsläsning i svenska som andraspråksundervisning.

För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk krävs, utöver giltig lärarlegitimation, följande antal poäng i ämnet:
30 hp för undervisning på SFI och i grundskolan åk 1-6
45 hp för undervisning i grundskolan åk 7-9
90 hp för undervisning på gymnasienivå

På högskolan i Borås ges följande kurser:
1-30 hp: distans med 50% studietakt under ett år med start på hösten
31-45 hp: distans med 50% studietakt under hösttermin
46-60 hp: distans med 50% studietakt under vårtermin

Under läsåret 2023 kan din rektor söka statsbidrag för lärare som läser in behörighet för svenska som andraspråk på högskolenivå.

Läs mer om statsbidraget