Svenska som andraspråk för lärare, 46-60 hp 15 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen består av två delkurser. Den första berör didaktiska perspektiv på grammatik och fonetik. I kursen introduceras språktypologi, konstruktionsgrammatik samt ett kontrastivt perspektiv på det svenska språket. Vi diskuterar hur olika grammatiska perspektiv kan implementeras i andraspråksundervisning och problematiserar uttalspedagogiska frågor i svenska som andraspråk. Den andra delkursen behandlar sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet och lyfter fram aktuell forskning inom området. Genom kritisk granskning av språk, attityder och värderingar i olika samhällsdiskurser ger kursen ökad insikt om sociala strukturer och maktordningar som kan påverka lärares didaktiska val. Vi diskuterar även hur lärares didaktiska val kan påverka elevers språk- och identitetspraktiker.