Rektors strategiska utvecklingsmedel

Rektor förfogar varje år över strategiska medel enligt styrelsens beslut. Syftet med de strategiska medlen är att de ska verka för att högskolan ges möjlighet att utveckla verksamheten i enlighet med de av styrelsen fastställda målen och strategierna.

Varje år delar rektor ut delar av dessa medel till utvecklingsprojekt som ligger i linje med de högskoleövergripande strategierna: Digitalisering, profilering, miljöer för lärande samt tillsammans och gränsöverskridande. Läs mer om strategierna här.

Ansökningar behandlas 2 gånger per år och lämnas in senast 31/3 eller 15/9.

Obs! För närvarande finns det ingen möjlighet att söka inom varken utbildning eller forskning.

Hannes Göbel berättar om projektet Strategier för implementering av livslångt lärande: utbildning för näringslivet

Ansökningsprocess

Ansökan del 1

Mall för ansökan del 1

Ansökan del 2

När projektet är klart

Beviljade projekt våren 2023

Beviljade projekt hösten 2022

Beviljade projekt våren 2022

Beviljade projekt hösten 2021

Beviljade projekt våren 2021