Anestesi- och intensivvård 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Kursen behandlar anestesi- och intensivvårdsspecifika läkemedel utifrån farmakokinetik och farmakodynamik. Vidare behandlas vätske- och syra-bas balans.

Kursen behandlar medicinsk teknik utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Reflektion kring problemställningar rörande vård och behandling samt etiska ställningstaganden och hållbar utveckling behandlas ur lokalt såväl som globalt perspektiv.

Andra områden som ingår är smärta och smärtbehandling samt traumatologi inkluderande samhällets katastrofberedskap. Kursens tar utgångspunkt i sjuksköterskans kärnkompetenser med fokus på personcentrerad och säker vård, teamsamverkan samt evidens.