Vårdpersonal skriver i journal

Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Kursen är indelad i fyra delar:

 1. Lärande i vård- och omsorgsverksamhet, 7,5 hp
  Här behandlas teorier och modeller för grupprocesser, teamutveckling och lärande ledar- och medarbetarskap där perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald belyses.
 2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp
  I denna del behandlas modeller för arbetsgruppens konflikthantering samt översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård- och omsorgsverksamhet.
 3. Ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv, 7,5 hp
  Etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer av relevans för vård och omsorg studeras. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.
 4. Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen, 7,5 hp
  Här behandlas metoder och modeller för att på ett hållbart sätt utveckla och förbättra vård och omsorg. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Efter avslutad kurs kan du välja att fortsätta läsa Vård- och omsorgsadministration 3 och får möjlighet att ansöka om kandidatexamen under förutsättning att du har 90 hp inom andra ämnesområden.

Läs mer om Vård- och omsorgsadministration 3

Söker du efter kursen Vård- och omsorgsadministration 1? Kursen ges från och med hösten 2024 som ett kurspaket, Ledarskap och organisering inom vård och omsorg 1.

Läs mer om kurspaketet