Sjukvårdspersonal med surfplatta i sjukhuskorridor

Vårdande i högteknologiska miljöer 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Kursen riktar sig till specialistsjuksköterskor inom olika verksamheter såsom hemsjukvård, vård av barn, vård av äldre, intensivvård, anestesisjukvård, operationssjukvård eller ambulanssjukvård.

I kursen problematiseras ett vårdande som sker i en högteknologisk miljö och där vårdandet sker i olika kontexter, till exempel i patientens hem, på särskilt boende, under transport eller på sjukhus. Kursen ger en fördjupning av patientperspektivet utifrån existentiella och etiska problemställningar.

Vidare ger kursen fördjupade kunskaper om vårdmiljöns betydelse för dem som erhåller och utför vård.

Kursen belyser betydelsen av att utveckla kunskaper och förståelse för patientnära arbete och ledarskap inom en högteknologisk vårdmiljö, samt betydelsen av specifikt fokus på grupper såsom barn, äldre, personer med långvarig allvarlig sjukdom och vård i livets slutskede.