Utbildningsrelaterat

Rubrikerna ligger i alfabetisk ordning.

Avtal

Examinator

Kursplaner och utbildningsplaner

Riktlinjer för samband mellan forskning och utbildning vid Högskolan i Borås

Dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner  (gemensam för hela HB)

Beredning och fastställande se

Fastställda kurs- och utbildningsplaner finns på:

Kursrapporter och Programrapporter (utvärdering)

Se sidan kurs- och programutvärderingar A2.

Litteratur - kursböcker

  • Inköp av böcker
  • Akademibiblioteket finns i rum D760

Lärandestrategi (institutionen för vårdvetenskap)

Lärandet i utbildningarna inom institutionen för vårdvetenskap kännetecknas av att kunskaper av olika slag, såväl teoretiska som praxiskunskaper, ska sammanvävas med studenters levda erfarenheter, för att de ska kunna utveckla en djupare förståelse för hälsa, vårdande och patientens värld.

Reflektion som didaktiskt hjälpmedel i sjuksköterskeutbildningen

Riktlinje för registrering på programkurs vid A2

Riktlinjer för rättssäker examination

Riktlinjer och mallar för skriftliga studieuppgifter och examensarbeten

Finns på studentwebben:

Struktur för ämnet vårdvetenskap

Studiehandledning

Terminstider

 Tjänsteplanering

Uppdragsbeskrivningar - kurs- och programansvar

Se även uppdragsbeskrivning för examinator under rubrik Examinator ovan.

VFU: Handläggning vid problem

Handläggning – enligt gällande regelverk – av problem i samband med verksamhetsförlagd utbildning